Nội dung nghiệp vụ

Cung cấp các giải pháp tổng hợp về các tranh chấp luật xảy ra giữa Hàn Quốc và Indonesia

Văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong cùng với nền tảng là mối quan hệ đối tác bền vững với văn phòng luật Indonesia (MR&Partners) đang cung cấp các giải pháp tổng hợp để giải quyết các vấn đề về luật phát sinh giữa Hàn Quốc và Indonesia