Giới thiệu Giới thiệu thành viên Lĩnh vực hoạt động chính
Lĩnh vực hoạt động > Tư vấn pháp lý

Văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong liên tục tư vấn các vấn để luật pháp có thể phát sinh liên quan đến nghiệp vụ của đoàn thể, doing nghiệp, cơ quan nhà nước hoặc cá nhân.

Khả năng phát sinh tranh chấp

Giao dịch giữa các cá nhân, giao dịch giữa các tiểu thương, thỏa thuận hiệp ước giữa các cơ quan chính phủ hoặc các doanh nghiệp, trong xã hội hiện đại luôn tồn tại các hành vi liên quan đến luật pháp như thế, và để đối ứng với các tranh chấp phát sinh sau khi hoàn thành thì giao dịch hiệp ước hợp đồng đó thường được ghi chép lại trên giấy tờ. Tuy nhiên nội dung của các bản hợp đồng đó được sử dụng bởi các từ ngữ chuyên ngành luật hoặc hậu quả có thể phát sinh theo hành vi luật pháp của mỗi chủ thể mà nếu không phải các nhà luật gia thì khó có thể hiểu được những điều đó.

Đề phòng trước sự phát sinh tranh chấp

Có rất nhiều trường hợp chúng ta chịu tổn thất do không lường trước được những tranh chấp phát sinh sau khi hoàn thành giao dịch bởi viết sai hợp đồng hay hiểu sai các hành vi luật pháp. Nếu tranh chấp phát sinh sau khi ký hợp đồng thì không nhưng phải thực hiện hành vi trách nhiệm theo bản hợp đồng hoặc có thể chịu đền bù tổn thất mà còn phải chịu cả chi phí kèm theo tranh chấp đó dẫn đến sự tổn thất về lợi ích của chính chúng ta.

Việc viết sai hợp đồng khiến xảy ra tranh chấp sau khi ký hợp đồng thì khả năng thắng kiện vô cùng thấp và chi phí để theo kiện không hề nhỏ, do đó việc đề phòng trước các tranh chấp khi ký hợp đồng là vô cùng quan trọng

Hoạt động tư vấn của văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong

Văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong đang cung cấp dịch vụ tư vấn luật pháp cho các doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ đa dạnh như công ty điện lực woori, Koreil, văn phòng quận Gangdong ở seoul. Hiện nay văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong cũng đang cung cấp các dịch vụ luật nhằm tối thiểu hóa các thiệt hại bởi các chính sách đối ứng hiệu quả khi xảy ra tranh chấp hoặc do các biện pháp đề phòng trước các tranh chấp xảy ra trước khi ký hợp đồng.